بیکاری

شماره چهاردهم / ترس دیوارها را می‌سازد

در این شماره ما می‌لرزیم و همزمان با استودیو بهار شیراز وداع می‌کنیم. از خاطرات اردویی به ارتفاعات سرد می‌گوییم که از گردش‌های تجسسی‌اش می‌ترسیم. به پینک فلوید سلامی دوباره خواهیم داد و از ترس‌هایی خواهیم گفت که دیوار می‌سازند. سپس از هراس بیکاری می‌گوییم که تحکیم کننده‌ی وضع موجود است. به سراغ استفاده‌هایی می‌رویم

Continue Reading